Privacyverklaring Damar Bewind

01-01-2020

Damar Bewind verwerkt financiële gegevens en persoonsgegevens van cliënten. In dit document informeren wij u hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

1. Doel

Het verzamelen van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats voor zover dat noodzakelijk is ten behoeve van de uitoefening van de wettelijke taken van een bewindvoerder (BW art. 431 t/m 449). Damar Bewind gebruikt persoonsgegevens om de taak van bewindvoerder uit te voeren en/of de relatie met de cliënt te onderhouden.

2. Te verwerken persoonsgegevens

Damar Bewind verwerkt de volgende gegevens: naam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, leefsituatie, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSNnummer, gegevens van kinderen (naam, voornamen, geboortedatum), financiële gegevens (inkomsten/uitgaven/ vermogen/schulden), contactpersonen en begeleiding.

3. Grondslag van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt nadat cliënt voor de verwerking haar/zijn schriftelijke toestemming heeft verleend bij de intake.

4. Informeren van betrokkenen

Damar Bewind informeert haar cliënten tijdens het intakegesprek over de wijze waarop zij met hun persoonsgegevens omgaat.

5. Verstrekking van persoonsgegevens

Aan derden worden persoonsgegevens uitsluitend verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift en/of indien het noodzakelijk is voor het doel van de registratie. Als er geen noodzaak is, vragen wij schriftelijk toestemming aan cliënten voor het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
Damar Bewind legt verantwoording over het bewind af aan cliënt en aan de kantonrechter. Wij leggen geen verantwoording af aan andere personen.
Damar Bewind werkt, in geval van langdurige afwezigheid, met een waarnemer. Deze waarnemer heeft gedurende de periode van afwezigheid inzage in de cliëntgegevens voor zover dat voor de voortgang van het bewind van belang is. De waarnemer heeft een geheimhoudingsplicht.
Ten behoeve van de audit voor het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM wordt jaarlijks een accountantscontrole uitgevoerd. Voor dit doel wordt aan de accountant inzage gegeven in alle dossiers. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht.

6. Bewaartermijn

Damar Bewind bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. De wettelijke bewaartermijn na het beëindigen van een bewind is 7 jaar. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of cliënt een legitiem verzoek doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.

7. Beveiliging van persoonsgegevens

Damar Bewind heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen elke andere vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
Maatregelen die getroffen zijn om de persoonsgegevens te beveiligen zijn:
Volledige afsluiting van het digitale dossier en correspondentie m.b.v. MacOS FileVault en versleuteling van de Database.

8. Recht op inzage

Cliënten hebben het recht op inzage van de persoonsgegevens die Damar Bewind van hen verwerkt. Dit kan via een schriftelijk verzoek aan Damar Bewind Postbus 290 5060 AG Oisterwijk of info@damarbewind.nl. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek wordt bericht of en in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan. Een afwijzing wordt gemotiveerd. Een reden voor weigering of beperking kan bijvoorbeeld zijn gelegen in de bescherming van cliënten of de rechten en vrijheden van anderen.

9. Recht op aanvulling, verbetering, verwijdering of afscherming

Cliënten hebben het recht persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen indien deze gegevens feitelijk onjuist zijn, niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dit kan via een schriftelijk verzoek aan Damar Bewind Postbus 290 5060 AG Oisterwijk of info@damarbewind.nl. Binnen vier weken na ontvangst van het verzoek wordt bericht of en in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan. Een afwijzing wordt gemotiveerd.

10. Vragen

Indien u vragen heeft over de privacy, dan kunt u deze altijd stellen. Dit kan telefonisch 0637312743 of via info@damarbewind.nl. Damar Bewind zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

11. Klachten

Mocht u van mening zijn dat wij persoonsgegevens op een onbehoorlijke of onrechtmatige wijze hebben verwerkt en wij geen of onvoldoende gehoor hebben gegeven aan uw bezwaren, dan kunt u een klacht indienen via info@damarbewind.nl o.v.v Klacht AVG.

12. Wijzigingen

Damar Bewind heeft het recht om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.